The regional department of innovative development of Surkhandarya region


Kichkilov Sherkhon Khamzayevich

Head of the regional department of innovative development of Surkhandarya region

+998 (97) 884-10-00

sh.kichkilov@mininnovation.uz