Media about us

http://uza.uz/oz/society/innovatsion-rivozhlanish-vazirligi-uzurida-ilmiy-tekhnik-akh-29-12-2019