Administration

Ibrokhim Yu. Abdurakhmonov

Minister of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan

Sharof R. Rajabbayev

Acting First Deputy minister of innovative development of the Republic of Uzbekistan

vacant

Deputy minister of innovative development of the Republic of Uzbekistan

Oybek K. Norinboyev

Deputy minister of innovative development of the Republic of Uzbekistan

Azimzhon S. Nazarov

Deputy minister of innovative development of the Republic of Uzbekistan

Vacant

Deputy minister of innovative development of the Republic of Uzbekistan